mecidiyekoyilan.com sisliclub.com bakirkoynet.com halkalibeste.com avcilartasarim.com sirintepeevleri.com bahcesehirkonut.com taksimpark.com besiktastayim.net kartalpartnerler.com mykadikoy.com umraniyeilan.com anadoluchat.com maltepeozel.com ankabeylikduzu.com opendik.com avrupasabah.com kocaeligrafiktasarim.com niceantalya.com atakoykbb.com eskisehireleman.com muglafethiye.com sakaryagunlukkiralik.com muglalilaremlak.com malatyayolyardim.com denizliavize.com konyakonutborsasi.com kayseriliforumu.com ankaraenglishtime.com bursawikipedia.com neizm.com

Çorum Evden Eve Nakliyat Alaca Evden Eve Nakliyat Bayat Evden Eve Nakliyat Boğazkale Evden Eve Nakliyat Dodurga Evden Eve Nakliyat Kargı Evden Eve Nakliyat İskilip Evden Eve Nakliyat Laçin Evden Eve Nakliyat Oğuzlar Evden Eve Nakliyat Mecitözü Evden Eve Nakliyat Çorum Evden Eve Nakliyat Osmançık Evden Eve Nakliyat Süngürlü Evden Eve Nakliyat Uğurludağ Evden Eve Nakliyat

petshop

Muğla escort

Niğde'de İlk Kez Kalp Kapak Ame­li­ya­tı ger­çek­leş­ti­ril­di

Sağlık 21.03.2023 - 23:50, Güncelleme: 21.03.2023 - 23:50 4131+ kez okundu.
 

Niğde'de İlk Kez Kalp Kapak Ame­li­ya­tı ger­çek­leş­ti­ril­di

Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­sin­de ilk defa 73 ya­şın­da­ki bir has­ta­ya Kalp kapak Ame­li­ya­tı ya­pıl­dı.

Niğde’de ilk defa kalp ka­pa­ğı ame­li­ya­tı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Dr. Öğ­re­tim Üyesi Yakup Çe­tin­ka­ya; “Daha önce Niğde’de Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­miz­de ya­pıl­ma­yan bir ame­li­ya­tı yap­tık. Bu ame­li­ya­tı ya­pa­ma­ma se­be­bi­miz as­lın­da ekip ola­rak tec­rü­be­siz­li­ği­miz­den değil, imkân ola­rak, ka­pak­la­rın geri ödeme prob­lem­le­rin­den do­la­yı şim­di­ye kadar biz bu ame­li­ya­tı ya­pa­mı­yor­duk. Tek­nik alt ya­pı­mız mü­sa­it hale gel­dik­ten sonra cer­rah­la­rı­mı­zın da, ho­ca­la­rı­mı­zın da öz­gü­ven­le ilk defa bu­ra­da Aort ka­pa­ğı­nı metal ka­pak­la de­ğiş­ti­re­rek ba­şa­rı­lı bir ame­li­yat ger­çek­leş­tir­dik. Has­ta­mız bir gün yoğun ba­kım­da kal­dık­tan sonra ser­vis­le­re aldık ve has­ta­mı­zın sağ­lık du­ru­mu çok iyi. Bu ame­li­yat ömür­lük bir ame­li­yat. Ül­ke­miz­de de rutin ola­rak ya­pı­lan bir ame­li­yat. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ili­miz­den çevre il­le­re sevk ye­ri­ne ili­miz­de ame­li­yat ola­bi­le­cek­ler. Biz Niğde’mizde ger­çek­leş­ti­ril­me­yen ame­li­yat­la­rı ger­çek­leş­tir­me­ye devam ede­ce­ğiz” dedi. Kalp Damar Cer­ra­hı Öğ­re­tim Üyesi Kalp ve Damar Cer­ra­hı Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Dr. Faruk Ser­hat­lı­oğ­lu; “ Niğde Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne baş­vu­ran 73 ya­şın­da­ki Mer­yem Etkar isim­li has­ta­mı­zı tes­pit et­ti­ği­miz aort kapak dar­lı­ğı ne­de­niy­le ser­vi­si­mi­ze ya­tır­dık. Ha­zır­lık­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nı ta­ki­ben 17/03/2023 ta­ri­hin­de me­ka­nik kalp ka­pa­ğı ile aort kapak de­ği­şi­mi (aort kapak rep­las­ma­nı) ya­pıl­dı. Has­ta­mız bir gün­lük yoğun bakım ta­ki­bi­nin ar­dın­dan ser­vis ta­ki­bi­ne alın­dı ve ta­bur­cu et­me­yi plan­lan­mak­ta­yız. Kalp kapak de­ği­şi­mi, aort ve mit­ral ka­pak­la­rı­nın bo­zuk­luk­la­rın­da dün­ya­da ve ül­ke­miz­de sık­lık­la baş­vu­ru­lan bir açık kalp ame­li­ya­tı­dır. Bu ame­li­yat son­ra­sın­da has­ta­lar gün­lük ha­yat­la­rı­na kısa sü­re­de dönüş yap­mak­ta ve nor­mal ya­şam­la­rı­na devam et­mek­te­dir­ler. Tek­nik ola­rak zor ve risk­li açık kalp ame­li­yat­la­rı (bay­pas ame­li­yat­la­rı) has­ta­ne­miz­de dünya stan­dart­la­rın­da ya­pıl­mak­ta­dır. Bun­dan sonra kalp kapak ame­li­yat­la­rı da mer­ke­zi­miz­de ya­pıl­ma­ya baş­lan­mış­tır. Bun­dan önce diğer büyük şe­hir­le­re sevk edi­len has­ta­la­rı­mı­za artık kendi mem­le­ket­le­rin­de, ya­şa­dık­la­rı şe­hir­de bu hiz­me­ti ve­re­bil­me­nin gu­ru­ru­nu ya­şa­mak­ta­yız. Baş­he­ki­mi­miz Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çe­tin­ka­ya ve emeği geçen her­ke­se te­şek­kür ede­riz. Ope­ras­yo­nu Yapan He­kim­ler; Kalp Damar Cer­ra­hi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Ser­hat­lı­oğ­lu, Uzm. Dr. Mu­ham­met Sefa Sağ­lam ve Uzm. Dr. Hamdi Meh­met Özbek.
Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­sin­de ilk defa 73 ya­şın­da­ki bir has­ta­ya Kalp kapak Ame­li­ya­tı ya­pıl­dı.

Niğde’de ilk defa kalp ka­pa­ğı ame­li­ya­tı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Dr. Öğ­re­tim Üyesi Yakup Çe­tin­ka­ya; “Daha önce Niğde’de Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­miz­de ya­pıl­ma­yan bir ame­li­ya­tı yap­tık. Bu ame­li­ya­tı ya­pa­ma­ma se­be­bi­miz as­lın­da ekip ola­rak tec­rü­be­siz­li­ği­miz­den değil, imkân ola­rak, ka­pak­la­rın geri ödeme prob­lem­le­rin­den do­la­yı şim­di­ye kadar biz bu ame­li­ya­tı ya­pa­mı­yor­duk. Tek­nik alt ya­pı­mız mü­sa­it hale gel­dik­ten sonra cer­rah­la­rı­mı­zın da, ho­ca­la­rı­mı­zın da öz­gü­ven­le ilk defa bu­ra­da Aort ka­pa­ğı­nı metal ka­pak­la de­ğiş­ti­re­rek ba­şa­rı­lı bir ame­li­yat ger­çek­leş­tir­dik. Has­ta­mız bir gün yoğun ba­kım­da kal­dık­tan sonra ser­vis­le­re aldık ve has­ta­mı­zın sağ­lık du­ru­mu çok iyi. Bu ame­li­yat ömür­lük bir ame­li­yat. Ül­ke­miz­de de rutin ola­rak ya­pı­lan bir ame­li­yat. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te ili­miz­den çevre il­le­re sevk ye­ri­ne ili­miz­de ame­li­yat ola­bi­le­cek­ler. Biz Niğde’mizde ger­çek­leş­ti­ril­me­yen ame­li­yat­la­rı ger­çek­leş­tir­me­ye devam ede­ce­ğiz” dedi.
Kalp Damar Cer­ra­hı Öğ­re­tim Üyesi Kalp ve Damar Cer­ra­hı Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Dr. Faruk Ser­hat­lı­oğ­lu; “ Niğde Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne baş­vu­ran 73 ya­şın­da­ki Mer­yem Etkar isim­li has­ta­mı­zı tes­pit et­ti­ği­miz aort kapak dar­lı­ğı ne­de­niy­le ser­vi­si­mi­ze ya­tır­dık. Ha­zır­lık­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nı ta­ki­ben 17/03/2023 ta­ri­hin­de me­ka­nik kalp ka­pa­ğı ile aort kapak de­ği­şi­mi (aort kapak rep­las­ma­nı) ya­pıl­dı. Has­ta­mız bir gün­lük yoğun bakım ta­ki­bi­nin ar­dın­dan ser­vis ta­ki­bi­ne alın­dı ve ta­bur­cu et­me­yi plan­lan­mak­ta­yız. Kalp kapak de­ği­şi­mi, aort ve mit­ral ka­pak­la­rı­nın bo­zuk­luk­la­rın­da dün­ya­da ve ül­ke­miz­de sık­lık­la baş­vu­ru­lan bir açık kalp ame­li­ya­tı­dır. Bu ame­li­yat son­ra­sın­da has­ta­lar gün­lük ha­yat­la­rı­na kısa sü­re­de dönüş yap­mak­ta ve nor­mal ya­şam­la­rı­na devam et­mek­te­dir­ler. Tek­nik ola­rak zor ve risk­li açık kalp ame­li­yat­la­rı (bay­pas ame­li­yat­la­rı) has­ta­ne­miz­de dünya stan­dart­la­rın­da ya­pıl­mak­ta­dır. Bun­dan sonra kalp kapak ame­li­yat­la­rı da mer­ke­zi­miz­de ya­pıl­ma­ya baş­lan­mış­tır. Bun­dan önce diğer büyük şe­hir­le­re sevk edi­len has­ta­la­rı­mı­za artık kendi mem­le­ket­le­rin­de, ya­şa­dık­la­rı şe­hir­de bu hiz­me­ti ve­re­bil­me­nin gu­ru­ru­nu ya­şa­mak­ta­yız. Baş­he­ki­mi­miz Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çe­tin­ka­ya ve emeği geçen her­ke­se te­şek­kür ede­riz.
Ope­ras­yo­nu Yapan He­kim­ler; Kalp Damar Cer­ra­hi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Ser­hat­lı­oğ­lu, Uzm. Dr. Mu­ham­met Sefa Sağ­lam ve Uzm. Dr. Hamdi Meh­met Özbek.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve boradair.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
vip bayan